صفحه های لمسی

صفجه های لمسی زیبا برای ارسال فرمان به عملگرهای سیستم هوشمند ساختمان

سوییچهای لمسی (خازنی)

سوییچهای لمسی با صفحه نمایش خازنی برای رسیدن به کمال زیبایی

عملگرها

تجهیزات لازم برای کنترل هوشمندانه تجهیزات ساختمان هوشمند

روشنایی هوشمند

سیستمهای لازم برای کنترل هوشمندانه نور در ساختمان

کنترل دما

سنسورها و تجهیزات لازم برای دستیابی هوشمند به هوای تازه

سنسورها

سنسورهای لازم برای دریافت اطلاعات دقیق از محیط ساختمان

اینترفیس

تجهیزات ارتباطی بین ادوات سیستمهای هوشمند سازی ساختمان

زیر سیستمها

زیر سیستمهای لازم برای دقیقتر عمل کردن سیستم هوشمند ساختمان